Sołtys
Sołtys
Michał Płuciennik
tel: +48 887 078 996

e-mail: 
soltys.minikowo@gmail.com


Poprzedni sołtysi sołectwa Minikowo:

   
JANKOWSKI Grzegorz

   
NOWICKI Wiesław

   
JOPEK Bolesław

   CICHOŃ MariaROLA SOŁTYSA
Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:
- zwoływanie zebrań wiejskich,
- zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej,
- działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, rady gminy i wójta,
- wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie,
- reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz,
- uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez wójta,
- pobieranie podatków i opłat lokalnych.

Sołtys w okresie pełnienia funkcji korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.


PODSTAWA PRAWNA 
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.).