7 września 2016

Zebranie sołeckie - podział funduszu sołeckiego na rok 2017


   W dniu wczorajszym w sali konferencyjnej K-PODR odbyło  się zebranie sołeckie które miało następujący przebieg:
 1. Otwarcie zebrania i powitanie gości.
 2. Zabranie głosu przez Panią Kamilę Radzką-Januszewską w odnośnie postępu prac związanych z Centrum aktywności społecznej.
 3. Przedstawienie sprawozdania sołtysa wsi Minikowa z działalności od czerwca do września bieżącego roku
 4. Wolne wnioski i zapytania
 5. Przedstawienie propozycji podziału funduszu sołeckiego
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego
 7. Zakończenie zebrania.
Jak zwykle frekwencja nie była zbyt zadowalająca, w zebraniu uczestniczyło 18 mieszkańców. Poniżej przedstawiam infografikę z frekwencją na zebraniach od kiedy zostałem sołtysem. Na początku przywitałem gości i poinformowałem mieszkańców, że nowym opiekunem wsi została Pani  Gracjana Kubik.

   Na początku zebrania głos zabrała z-ca dyrektora Wydziału Inwestycji UMiG Pani Kamila Radzka-Januszewska, rozdała mieszkańcom ankiety z prośbą o ich wypełnienie. Dotyczącej jakości życia i problemów jakie napotykają mieszkańcy wsi Minikowo i gminy Nakło.

    Następnie przedstawiłem mieszkańcom sprawozdanie z działalności w okresie od czerwca do dnia dzisiejszego. (Można przeczytać to na blogu.

 


W części zebrania dotyczącej możliwości składania wniosków i zapytań mieszkańcy złożyli następujące wnioski i zapytania:

 • szanse na powstanie ścieżki rowerowej na odcinku Minikowo - Ślesin
 • problem, którzy stwarzają kierowcy dojeżdżający do pracy w KP-ODR i Federacji Bydła - nadmierna prędkość
 • przejście dla pieszych, dlaczego nasza wieś jako jedyna nie ma przejścia chociaż na trasie Bydgoszcz-Nakło wszystkie miejscowości takowe posiadają
 Na powyższe wnioski odpowiedzi udzielił sołtys informując, że w przedmiotowych sprawach wystąpi z formalnymi wnioskami do właściwych organów. 


   Podczas dyskusji nad podziałem funduszu sołeckiego zaproponowano przesunięcia i zmianę wydatkowania pieniędzy następująco:

Kwota 18 062,14 zł
- ogrodzenie działki nr 813
   + zakup materiałów na naprawę bieżącej infrastruktury 8 000,00 zł
- zakup namiotu w kolorze białym, z logiem sołectwa
   na ścianach bocznych 3x4,5m                                 4 000,00 zł
- zakup tablic i strojów sportowych                                 2 000,00 zł
- zakup paliwa do kosiarek a także rękawic
   i innych środków w celu utrzymania terenów zielony 1 000,00 zł
- zakup stołu do ping ponga + stołu piłkarzyków         3 062,14 zł

Tu padła propozycja, żeby zakupić radioodtwarzacz przenośny i zaproponowano zdjęcie 662,14 zł z zakupu stołu do ping ponga i piłkarzyków.

W głosowaniu uczestniczyło 18 osób.
 • za głosowało - 18
 • przeciw - 0
 • wstrzymało się - 0
  Następnie podzielono przydział 10%  (1806,21 zł)w jakie będzie przysługiwało sołectwu w Nakielskim Ośrodku Kultury:
- organizacja letniego festynu "Dni Minikowa" 1200,00 zł
- świąteczne spotkanie dla mieszkańców 606,21 zł

Na końcu głos zabrała radna naszego okręgu Pani Halina Mnichowska. Omawiając wyjazd z gminy na dożynki krajowe, wyjaśniła mieszkańcom w co jest wyposażona świetlica i zachęcała Panie z KGW do większej aktywności.


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz